Αρχική / Top Story / Τα πάνω – κάτω στην Παιδεία στην Κύπρο: Επιβλήθηκε ΦΠΑ 19%

Τα πάνω – κάτω στην Παιδεία στην Κύπρο: Επιβλήθηκε ΦΠΑ 19%

Τα πάνω-κάτω στον τομέα της Παιδείας φέρνει μια νέα οδηγία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβλέπει, για πρώτη φορά, την επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στη δημόσια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, στο εξής θα θεωρείται φορολογητέα συναλλαγή για σκοπούς ΦΠΑ, η διδασκαλία στα Ολοήμερα Σχολεία, στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, στα Επιμορφωτικά Κέντρα, στα Μουσικά και Αθλητικά Σχολεία, στα βραδινά τμήματα των Τεχνικών Σχολών, στο πρόγραμμα σχολικής και κοινωνικής ένταξης και γενικότερα, όπου αλλού εργοδοτούνται εκπαιδευτικοί με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο πλέον οι επηρεαζόμενοι -οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί- θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ΦΠΑ 19% για τις «υπηρεσίες» τους, όταν οι απολαβές τους ξεπερνούν τις 15.600 ευρώτον χρόνο.

Σχετική ενημερωτική επιστολή με θέμα «Επιβολή ΦΠΑ στην προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης» ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, και τα τελευταία δύο 24ωρα άρχισε η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων.

Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που είχαμε από το Τμήμα Φορολογίας, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης τις οποίες λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας από διάφορους συνεργάτες (ανάδοχους/ εκπαιδευτές), θεωρούνται ως φορολογητέες συναλλαγές για σκοπούς ΦΠΑ οι οποίες υπόκεινται στον εκάστοτε σε ισχύ κανονικό συντελεστή ΦΠΑ».

Έτσι, στις περιπτώσεις όπου ο κύκλος εργασιών ενός δασκάλου ή καθηγητή που απασχολείται στα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα του υπουργείου υπερβαίνει τις €15.600, «τότε υποχρεούται να εγγραφεί και να επιβάλει ΦΠΑ στο Υπουργείο Παιδείας με συντελεστή 19%». Στις περιπτώσεις όπου ο κύκλος εργασιών του ανάδοχου/ εκπαιδευτή δεν υπερβαίνει τις €15.600, θα πρέπει να κάνει σχετική υπεύθυνη δήλωση και να επισυναφθεί πίσω από το έντυπο πληρωμής Ιανουαρίου.

Όσον αφορά στις αποδείξεις που πρέπει να καταθέτουν οι επηρεαζόμενοι, για να πληρώσουν το ΦΠΑ που τους αναλογεί, επισυνάπτεται εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου. Σε αυτήν την επιστολή σημειώνεται μεταξύ άλλων, πως τα τιμολόγια που γίνονται αποδεκτά από τις κυβερνητικές υπηρεσίες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Αναγνωριστικό αριθμό τιμολογίου.
 • Χρόνος της συναλλαγής ή την ημερομηνία κατά την οποία καταβλήθηκε η πληρωμή έναντι λογαριασμού.
 • Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου.
 • Όνομα, διεύθυνση και αριθμός εγγραφής ΦΠΑ προμηθευτή.
 • Αριθμό φορολογικής ταυτότητας/ αριθμό πολιτικής ταυτότητας.
 • Όνομα και διεύθυνση κυβερνητικής υπηρεσίας προς το οποίο παραδίδονται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες.
 • Επαρκή περιγραφή των αγαθών/ υπηρεσιών.
 • Για κάθε περιγραφή την ποσότητα των αγαθών ή την τιμή μονάδας ή την έκταση των υπηρεσιών.
 • Για κάθε περιγραφή το συντελεστή του ΦΠΑ.
 • Το ακαθάριστο συνολικό πληρωτέο ποσό χωρίς ΦΠΑ.
 • Το ποσοστό οποιασδήποτε έκπτωσης προσφέρεται (αν υπάρχει).
 • Το ποσό του καταβλητέου ΦΠΑ για κάθε συντελεστή ΦΠΑ ξεχωριστά.
 • Το συνολικό ποσό του επιβλητέου ΦΠΑ.

Βάσει του Γενικού Λογιστηρίου, σε περιπτώσεις αποδοχής τιμολογίων που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να ειδοποιείται εκ νέου ο προμηθευτής -στην προκειμένη περίπτωση ο εκπαιδευτικός- για την προσκόμιση νέου τιμολογίου ή διόρθωση του υφιστάμενου και επίσης, αντίγραφο του ελλιπούς τιμολογίου να κοινοποιείται στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και στην Υπηρεσία ΦΠΑ μέσω επιστολών.

Flex English